Regulaminy promocji

Data aktualizacji: 30.04.2024

Niniejszy dokument określa warunki wszystkich promocji w obszarze sklepu internetowego dottore.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: dottore.pl, zwanej dalej „Sklepem”.

Definicje użyte w regulaminie

Promocja to akcja promocyjna prowadzona przez Sprzedawcę pod określoną, dedykowaną nazwą w sklepie internetowym dottore.pl, której warunki określa niniejszy regulamin. 

Produkt Promocyjny to wybrany przez Sprzedawcę produkt z oferty dostępnej na stronie internetowej www.dottore.pl, który w ramach niniejszej promocji jest dodawany automatycznie do każdego zamówienia spełniającego warunki w/w promocji. 

Rabat to procentowe obniżenie wartości zamówienia, który przyznawany jest podczas realizacji zamówienia spełniającego warunki promocji. 

Sprzedawca to Dottore Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-425) przy ul. Margonińskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000459514, NIP: 7811884930, REGON: 302419610, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 61 67 92 520 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@dottore.pl

Użytkownik to osoba, która odwiedza stronę internetową Sprzedawcy dostępną pod adresem dottore.pl

Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: dottore.pl

Regulamin Sklepu to regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sprzedawcy. 

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży. 

Zamówienie to umowa kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, zawierane drogą elektroniczną. Realizowane na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez dodanie Towarów do koszyka pod adresem: dottore.pl/koszyk oraz wypełnienie wszystkich kroków w formularzu zakupowym.

Regulamin promocji „Pierwsze urodziny ferulic”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Rabat za zapisanie się do newslettera” w Sklepie dottore.pl obowiązująca w dniach: 01.05.2024 – 31.05.2024.

§1. Zasady promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla Użytkownika, który w czasie trwania Promocji wykona zakupy w sklepie dottore.pl (w jednym Zamówieniu), z użyciem kodu “URODZINY” na produkty promocyjne.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Użycie dedykowanego kodu rabatowego otrzymanego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Osoba spełniająca warunki Promocji określone w pkt. 1 otrzyma rabat 20% na zakupy Produktów promocyjnych w Sklepie dottore.pl.
 4. Produkty promocyjne to: Ferulic antiox cream, Kuracja anti-pollution, Kuracja antyoksydacyjno-odbudowująca.
 5. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego rabatu obniżającego cenę Zamówienia do kwoty 1,00 zł brutto. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego Rabatu w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu, do którego przysługiwał Rabat wynikający z niniejszej promocji. Należność za Produkt może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia od Umowy.
 6. Koszty dostawy nie wliczają się w kwotę uprawniającej do skorzystania z Promocji.
 7. Promocja nie łączy się z innymi wybranymi promocjami dostępnymi w Sklepie.
 8. Uczestnik nie ma możliwości wymiany rabatu na jego ekwiwalent pieniężny.

§2. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego lub w ramach Promocji będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§3. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy..
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin promocji jak i cała promocja obowiązuje w dniach 01.05.2024 – 31.05.2024.

Regulamin promocji „Ochrona przeciwłoneczna na majówkę”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Ochrona przeciwłoneczna na majówkę” w Sklepie dottore.pl obowiązująca w dniach: 22.04.2024 – 28.04.2024.

§1. Zasady promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla Użytkownika, który w czasie trwania Promocji wykona zakupy w sklepie dottore.pl (w jednym Zamówieniu), których łączna wartość wynosić będzie co najmniej 399,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) zł brutto, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z Promocji, zoobowiązany jest poinformować Sprzedawcę podczas składania Zamówienia w Formularzu zamówienia w sekcji “Komentarz do zamówienia”.
 3. Osoba spełniająca warunki Promocji określone w pkt. 1 otrzyma produkt City SUN SPF50+ 50ml jako gratis, o czym zostanie poinformowana na stronie koszyka oraz podczas składania zamówienia poprzez wyraźny komunikat tekstowy.
 4. Sprzedawca wybiera Produkt Promocyjny i publikuje informacje o nim w Sklepie lub innych materiałach reklamowych Sprzedawcy.
 5. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia od Umowy na podstawie obowiązującej ceny widocznej na podstronie Produktu promocyjnego.
 6. Uczestnik Promocji otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczy zakup.
 7. Koszty dostawy nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.
 8. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie.
 9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Produktu Promocyjnego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

§2. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego lub w ramach Promocji będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§3. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin promocji jak i cała promocja obowiązuje w dniach 22.04.2024 – 28.04.2024.

Regulamin promocji „Darmowe próbki do każdego zamówienia”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Darmowe próbki do każdego zamówienia” w Sklepie dottore.pl obowiązująca od dnia: 18.04.2024.

§1. Zasady promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla Użytkownika, który w czasie trwania Promocji wykona zakupy w sklepie dottore.pl.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z Promocji, zoobowiązany jest poinformować Sprzedawcę podczas składania Zamówienia w Formularzu zamówienia w sekcji “Komentarz do zamówienia”.
 3. Osoba spełniająca warunki Promocji określone w pkt. 1 otrzyma odpowiednią ilość produktu Próbka produktu 2ml określoną w pkt. 4 niniejszego regulaminu jako gratis o czym zostanie poinformowana na stronie koszyka oraz podczas składania zamówienia poprzez wyraźny komunikat tekstowy.
 4. Ilość otrzymanych Produktów promocyjnych jest zaleźna od kwoty zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej i wynosi następująco:
  1. od 30,01 (słownie: trzydzieści złotych 01/100) zł brutto do 199,99 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) zł brutto – 2 próbki produktu,
  2. od 200,00 (słownie: dwieście złotych 00/100) zł brutto do 299,99 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) zł brutto – 3 próbki produktu,
  3. od 300,00 (słownie: trzysta złotych 00/100) zł brutto do 399,99 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) zł brutto – 4 próbki produktu,
  4. od 400,00 (słownie: czterysta złotych 00/100) zł brutto do 499,99 (słownie:czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) zł brutto – 5 próbek produktu,
  5. od 500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100) zł brutto do 599,99 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) zł brutto – 6 próbek produktu,
  6. od 600,00 (słownie: sześćset złotych 00/100) zł brutto do 699,99 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) zł brutto – 7 próbek produktu,
  7. od 700,00 (słownie: siedemset złotych 00/100) zł brutto do 799,99 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) zł brutto – 8 próbek produktu,
  8. od 800,00 (słownie: osiemset złotych 00/100) zł brutto do 899,99 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) zł brutto – 9 próbek produktu,
  9. od 900,00 (słownie: sześćset złotych 00/100) zł brutto do 999,99 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) zł brutto – 10 próbek produktu,
  10. od 1000,00 (słownie: tysiąc złotych 00/100) zł brutto – 11 próbek produktu,
 5. Uczestnik promocji może wskazać jakie próbki chce otrzymać przez pole “Komentarz do zamówienia” znajdującego się w Formularz zamówienia. Jeśli uczestnik promocji nie wskaże próbki, sprzedawca wybiera losowo rodzaj Próbki produktu 2ml z puli dostępnych obecnie na stanie. Listę dostępnych próbek znaleźć moźna na podstonie Produktu pakietu próbek.
 6. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia od Umowy na podstawie obowiązującej ceny widocznej na podstronie Produktu pakietu próbek.
 7. Uczestnik Promocji otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczy zakup.
 8. Koszty dostawy nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.
 9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Produktu Promocyjnego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

§2. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego lub w ramach Promocji będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§3. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin promocji jak i cała promocja obowiązuje od dnia 18.04.2024.

Regulamin promocji „Rabat za zapisanie się do newslettera”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Rabat za zapisanie się do newslettera” w Sklepie dottore.pl obowiązująca w dniach: 18.04.2024 – 31.12.2024.

§1. Zasady promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla Użytkownika, który w czasie trwania Promocji dokona zapisu się na listę newsletterową przez formularz znajdujący się w stopce strony, podczas rejestracji, podczas zakupów lub w panelu klienta, a następnie wykona zakupy w sklepie dottore.pl (w jednym Zamówieniu), z użyciem kodu otrzymanego na e-maila Użytkownika jako potwierdzenie zapisania się do listy newsletterowej.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Zapisanie się do listy newslettera i użycie dedykowanego kodu rabatowego otrzymanego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Osoba spełniająca warunki Promocji określone w pkt. 1 otrzyma rabat 5% na zakupy w Sklepie dottore.pl.
 4. Kod rabatowy można wykorzystać tylko jednorazowo.
 5. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego rabatu obniżającego cenę Zamówienia do kwoty 1,00 zł brutto. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego Rabatu w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu, do którego przysługiwał Rabat wynikający z niniejszej promocji. Należność za Produkt może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia od Umowy.
 6. Koszty dostawy nie wliczają się w kwotę uprawniającej do skorzystania z Promocji.
 7. Promocja nie łączy się z innymi wybranymi promocjami dostępnymi w Sklepie.
 8. Uczestnik nie ma możliwości wymiany rabatu na jego ekwiwalent pieniężny.

§2. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego lub w ramach Promocji będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§3. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Szczegółowy regulamin użytkowania newslettera znajduje się w Regulaminie sklepu oraz Polityce prywatności.
 4. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin promocji jak i cała promocja obowiązuje w dniach 18.04.2024 – 31.12.2024.

Regulamin promocji na kody rabatowe

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej z wykorzystaniem kodów rabatowych w Sklepie dottore.pl obowiązująca.

§1. Zasady promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla Użytkownika, który w czasie trwania Promocji wykona zakupy w sklepie dottore.pl (w jednym Zamówieniu), z użyciem kodu rabatowego otrzymanego podczas akcji marketingowych tj: targi, eventy, remarketing, influencermarkting itd.
 2. Data trwania promocji i jej warunki jest zawsze udostępniany na nośniku w formie pisemnej bądź słownej wraz z indywidualnym kodem rabatowym.
 3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Wpisanie Kody rabatowego podczas procesu składania Zamówienia w dedykowanym polu w Formularzu zamówienia lub Koszyku jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Osoba spełniająca warunki Promocji określone w pkt. 1 otrzyma rabat na Zakupy na warunkach z pkt. 2 niniejszego regulaminu w Sklepie dottore.pl.
 5. Kod rabatowy można wykorzystać tylko do jednego zamówienia.
 6. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego rabatu obniżającego cenę Zamówienia do kwoty 1,00 zł brutto. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego Rabatu w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu, do którego przysługiwał Rabat wynikający z niniejszej promocji. Należność za Produkt może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia od Umowy.
 7. Koszty dostawy nie wliczają się w kwotę uprawniającej do skorzystania z Promocji.
 8. Promocja nie łączy się z innymi wybranymi promocjami dostępnymi w Sklepie.
 9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany rabatu na jego ekwiwalent pieniężny.

§2. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego lub w ramach Promocji będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§3. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin promocji do dedykowanego kodu rabatowego jest ważny podczas trwania promocji udostępnionej na nośniku promocji w formie pisemnej bądź słownej.