Regulaminy promocji

Regulamin promocji „Promocja walentynkowa”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Promocja walentynkowa” w sklepie internetowym www.dottore.pl obowiązująca w dniach: 09.02.2024 – 14.02.2024.

§ 1 – SŁOWNIK

 1. Promocja – akcja promocyjna prowadzona przez Sprzedawcę pod nazwą „Promocja walentynkowa” w sklepie internetowym www.dottore.pl, której warunki określa niniejszy regulamin.
 2. Produkt Promocyjny – wybrany przez Sprzedawcę produkt z oferty dostępnej na stronie internetowej
  www.dottore.pl, który w ramach niniejszej promocji jest dodawany automatycznie do każdego
  zamówienia spełniającego warunki w/w promocji.
 3. Rabat – % obniżenie wartości zamówienia, który przyznawany jest podczas realizacji zamówienia
  spełniającego warunki w/w promocji.
 4. Sprzedawca – Dottore Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Margonińska 22, 60-425 Poznań, NIP 7811884930.
 5. Użytkownik – osoba, która odwiedza stronę internetową Sprzedawcy dostępną pod adresem www.dottore.pl.
 6. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.dottore.pl.
 7. Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 8. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich kategoriach sklepu internetowego Sprzedawcy.
 9. Zamówienie – umowa kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, zawierane drogą elektroniczną. Realizowane na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez dodanie Towarów do koszyka pod adresem: www.dottore.pl/koszyk oraz wypełnienie wszystkich kroków w formularzu zakupowym.

§ 2 – ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla Użytkownika, który w czasie trwania Promocji wykona zakupy w sklepie www.dottore.pl(w jednym Zamówieniu), oraz wpisze kod zniżkowy WALENTYNKI na poziomie
  realizacji koszyka zakupu, uprawniający do przyznania rabatu na całe zamówienie z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Osoba spełniająca warunki Promocji określone w pkt. 1 oraz wpisze kod zniżkowy WALENTYNKI otrzyma rabat 14% na wszystkie produkty dostępne w sprzedaży. Rabat zostanie naliczony po poprawnym zatwierdzeniu kodu. Kod zniżkowy należy wpisać na poziomie realizacji koszyka zakupu.
 4. Sprzedawca wybiera Produkt Promocyjny i publikuje informacje o nim w Sklepie lub innych materiałach reklamowych Sprzedawcy.
 5. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego lub otrzymanego rabatu obniżającego cenę Produktu Promocyjnego do kwoty 1,00 zł brutto. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego tj. zwrotu otrzymanego rabatu. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia.
 6. Uczestnik Promocji otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczy zakup.
 7. Koszty dostawy nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie.
 9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Produktu Promocyjnego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.
 10. W ramach Zamówienia rabat nie łączy się z innymi rabatami.

§ 3 – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§ 4 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin promocji jak i cała promocja obowiązuje w dniach 09.02.2024 – 14.02.2024

Regulamin promocji „City night cream 50 ml gratis”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „City night cream 50 ml gratis” w sklepie internetowym www.dottore.pl obowiązująca w dniach: 15.01.2024 – 21.01.2024.

§ 1 – SŁOWNIK

 1. Promocja – akcja promocyjna prowadzona przez Sprzedawcę pod nazwą „City night cream 50 ml gratis” w sklepie internetowym www.dottore.pl, której warunki określa niniejszy regulamin.
 2. Produkt Promocyjny – wybrany przez Sprzedawcę produkt z oferty dostępnej na stronie internetowej www.dottore.pl, który w ramach niniejszej promocji jest dodawany automatycznie do każdego zamówienia powyżej 399 zł brutto.
 3. Sprzedawca – Dottore Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Margonińska 22, 60-425 Poznań, NIP 7811884930.
 4. Użytkownik – osoba, która odwiedza stronę internetową Sprzedawcy dostępną pod adresem www.dottore.pl.
 5. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.dottore.pl.
 6. Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 7. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich kategoriach sklepu internetowego Sprzedawcy.
 8. Zamówienie – umowa kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, zawierane drogą elektroniczną. Realizowane na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez dodanie Towarów do koszyka pod adresem: www.dottore.pl/koszyk oraz wypełnienie wszystkich kroków w formularzu zakupowym.

§ 2 – ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla Użytkownika, który w czasie trwania Promocji wykona zakupy w Sklepie (w jednym Zamówieniu), których łączna wartość wynosić będzie co najmniej 399,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) zł brutto, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Osoba spełniająca warunki Promocji określone w pkt. 1 otrzyma produkt City night cream 50 ml gratis o czym zostanie poinformowana na stronie koszyka oraz podczas składania zamówienia poprzez wyraźny komunikat tekstowy.
 4. Sprzedawca wybiera Produkt Promocyjny i publikuje informacje o nim w Sklepie lub innych materiałach reklamowych Sprzedawcy.
 5. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego lub otrzymanego rabatu obniżającego cenę Produktu Promocyjnego do kwoty 1,00 zł brutto. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego tj. zwrotu otrzymanego rabatu. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia.
 6. Uczestnik Promocji otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczy zakup.
 7. Koszty dostawy nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie.
 9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Produktu Promocyjnego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.
 10. W ramach Zamówienia można otrzymać tylko jeden Produkt Promocyjny z rabatem.

§ 3 – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§ 4 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin promocji jak i cała promocja obowiązuje w dniach 15.01.2024 – 21.01.2024